ภาพบรรยากาศการเตรียมการ ก่อนเริ่มการประชุมผู้ปกครอง และ ปฐมนิเทศ ปวช. ๑