ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน พิธีเปิด และกิจกรรมภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน พิธีเปิด และกิจกรรมภายใต้โครงการ
“รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี