ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน พิธีเปิด และ กิจกรรมภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน พิธีเปิด และ กิจกรรมภายใต้โครงการ
“รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
#ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดย วิทยากรจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔
#ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร โดย วิทยากรจากตำรวจจราจร สภ.อุดรธานี
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี