ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขา ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขา ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รูปภาพพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/X3H9WQyRE14GnqF7A
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี