นางสาวธารทิพย์  ศรีปะโค
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางกนกทิพย์  อินทุยศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวณัทญา  ญาณพลดิลก
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสุรชัย  คำภาตัน
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุภาวิณี  รักษ์มงคล
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวดวงพร  สาขา
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวอรวรรณ  อะถานา
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวดารุณี  ทับทิมศรี
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวพัชรา  เชิดพานิช
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุพรรณิกา  สังกะสินสู่
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาววราภรณ์  ทองเฝือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวนุชนาถ  ชำนาญนฤมาณ
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายชินกร  โทกุล
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางพรรณกาญจน์  เศษสุวรรณ
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวกฤติมา  บุษราคำ
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกัญญานัทฐ์  ยุทธกล้า
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

นายวิวัฒน์  มหาสิงห์
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสิทธิพร  แง่พรหม
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการรับ-ส่งสินค้า E-commerce

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ทำหน้าที่จัดการศูนย์บ่มเพาะ ประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ   ดำเนินการบ่มเพาะผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กำหนด
  2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม
  3. ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี  ให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
  4. ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะ
  5. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
  6. ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะกำหนด
  7. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  8. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
  9. งานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย