นายภาณุเมศ  ชุมภูนท์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายเทพบัณฑิต  สิงคีบับพา
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 [email protected]
 08 8888 8888

นายพรอนันต์  วงศ์ศรีวัน
ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายเอกรัตน์  นงนวล
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 [email protected]
 08 8888 8888

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์  ภูแอบหิน
ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 [email protected]
 08 8888 8888

นายรัตน  สินจารุ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ  รักษา  จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  แผนการเรียนและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย