นางจีระภา  ยะโส
หัวหน้างานวิจัย  พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายเทพบัณฑิต  สิงคีบับพา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย  พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

นางรัตน์รวี  ชัยพัฒน์เสรี
ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

นายธนวัทร  คำสิทธิบรรณ
ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายคชา  โกศิลา
ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายวิวัฒน์  มหาสิงห์
ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวรัตนัย  จันทร์สำราญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย  พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสุรีรัตน์  สุ่มมาตย์
ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวปานนรี  แก้ววงษ์
ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวสินีนาฏย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ
ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาววนัสนันท์  แก้วภา
ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพิยดา  แสนหูม
เจ้าหน้าที่งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ
  4. รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย