นางสาวอิงอร  ธรรมเวียง
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวเอมอร  ดารา
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นายภาณุเมศ  ชุมภูนท์
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวนิชาภา  เหมะธุลิน
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายวีระพันธ์  ดีเพชร
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวเปมิกา  มหาเสนา
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายเกรียงศักดิ์  ฝาจอง
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุชาวดี  โพธิ์ชาเนตร
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวรัตนกร  ศศิภาณุวัฒน์
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวเวรุกา  โพธิ์เดช
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุจิตรา  ทองดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางจีระภา  ยะโส
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางนันทพร  แก้วอุดร
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาววราภรณ์  ทองเฝือ
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางโคมทอง  ไชยสิทธิ์
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพิชญ์สินี  ดีแซง
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวภควดี  ภูหอม
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกนกวรรณ  ศรีวรมย์
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายอธิวัฒน์  คละเครือ
ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย