นางสาวทิพเนตร  วรนาด
หัวหน้างานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวเอมอร  ดารา
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางรุจิรา  บุญรักษา
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวนิชาภา  เหมะธุลิน
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวนันท์ณภัสร  พรมสุทธิ์
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางแสงโฉม  นิลดำ
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

นายไชยยา  แก้วชาตรี
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวรัตนกร  ศศิภาณุวัฒน์
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

Miss.Rose  Calambo Laeoglawog
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวกัญญาภัค  บุตรท้าว
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสุธิดา  อินต๊ะวัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางภัคญดา  ณ หนองคาย
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางนิรินดา  ดงแสนสุข
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาววลัคนา  หล้าทุม
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวภัสสรา  พรอินทร์
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกัญยาภัทร  ตาละเต็ง
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกฤตติญา  สิงห์สีดา
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายกฤษณ  สมแสง
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

Miss Melvis Atem Nkengafac
ช่วยงานความร่วมมือ

 [email protected]
 08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย