ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสมัย ศรีหาบุตรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางปราณี อู่ตะเภา
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นางสาวอุดมพร กงเพชร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ครูแผนกวิชาการบัญชี

 
ชุติภัทร ชวาลไชย
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ครูแผนกวิชาการบัญชี

 
นายภาณุเมศ ชุมภูนท์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสุทธิดา อินต๊ะวัย
หัวหน้างานความร่วมมือ

ครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรัตนัย จันทร์สำราญ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

ครูแผนกวิชาการบัญชี

 
นางสาวมลฤดี หลักหนองบุ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย
นายรัตน สินจารุ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
นางสาวกัญญาภัค บุตรเท้า
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสาวเพ็ญนภา เพ็ชรแก้ว
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
นางสาวกนกอร สืบสิงห์คาร
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะ
นางสาวศิริลักษณ์ หงษ์คำส่าง
เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาน