นางรัตน์รวี  ชัยพัฒน์เสรี
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

นายณัฐพล  สิริพรพิสุทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวพลอยไพลิน  ทิมสายทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

นางแสงโฉม  นิลดำ
ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

นายกฤษณ  สมแสง
ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายไชยยา  แก้วชาตรี
ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวจุฑามาศ เทพสาร
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวปารวี  แก้วมณีชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวสุนิสา  ดรดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวนันท์ณภัสร  พรมสุทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวพิชญ์สินี  ดีแซง
ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวภควดี  ภูหอม
ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายชินกร  โทกุล
ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย