นางสุรีรัตน์  สุ่มมาตย์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสุทธิสา  ประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวอิงอร  ธรรมเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางนุชนาฎ  แก้วเบ้า
ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายคชา  โกศิลา
ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวหทัยรัตน์  รอบรู้
จ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางทัศนีย์  ธนอนันต์ตระกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุจิตรา  ทองดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสมชาย  ทิพรักษ์
ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวสุพรรณิกา  สังกะสินสู่
ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางตุ๋ย  จั่วทอง
เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสุรศักดิ์  ไตรยขันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ (ห้อง Internet)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย