นางสาวนุ่มนวล  หาหลัก
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางจรรยาพร  ฉิมนอก
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางนันทพร  แก้วอุดร
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวปานนรี  แก้ววงษ์
ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

 [email protected]
 08 8888 8888

นายกฤษชนะชัย  มุกทา
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายทศพล  พรมท้าว
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวพสชนัน  ฤทธิ์อินทร์
ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย