นางสาวมาริษา  กินานิกร
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุนิสา  ดรดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายสุรชัย  เนาวรัตน์
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพลอยไพลิน  ทิมสายทอง
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายสุทธิใจ  ไชยราช
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวณฐพร  วิสุทธิผล
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวประกายเพชร  แก้วใจ
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพิชชานันท์  พิทักษ์เกษมกุล
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายกฤษณ  สมแสง
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายไชยยา  แก้วชาตรี
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางปิยาพรรณ  ไตรเรืองไพศาล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

 [email protected]
 08 8888 8888

นายณัฐพล  สิริพรพิสุทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายลิขิต  ไชยเดช
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวปารวี  แก้วมณีชัย
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายทินกร  สัตวงษ์
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวชลธิชา  คำหงษา
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสุรชัย  คำภาตัน
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายณัฐพงษ์  หอมทรัพย์
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุภาวิณี  รักษ์มงคล
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายอธิวัฒน์  คละเครือ
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

Miss.Rose  Lawoglawog
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวรัชฎากร  วงค์แดง
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย