นางเบญจวรรณ  บุ้งทอง
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกฤติมา   บุษราคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางนุชนาฎ  แก้วเบ้า
ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวจินตนา  ผาบสิมมา
ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสุชีรา  ขาวแก้ว
ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกนกวรรณ  ศรีวรมย์
ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวศลิษา  โพธิ์วัฒนา
ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางรุจิรา  บุญรักษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ว่าที่ร้อยตรีหญิง  ร่มฟ้า  บุ้งทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสุวรรณา  พรมทอง
ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางจันทร์จิรารัตน์  เจินทำ
ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวณฐพร  วิสุทธิผล
ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายวิวัฒน์  มหาสิงห์
ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

 นางสาวมาลีนัตน์  ลุนนา
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 [email protected]
 08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
 4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
 7. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 8. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
 9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย