นางสาวกัญญนัทฐ์  ยุทธกล้า
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายอัษฎาวุธ  โภคาพานิช
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายสุรชัย  เนาวรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพิชญ์สินี  ดีแซง
ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุชาวดี  โพธิ์ชาเนตร
ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวณัฐรุจา  ใจหาร
ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวจริยา  อริยธนวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางโคมทอง  ไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายวีระพันธ์  ดีเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายพรอนันต์  วงศ์ศรีวัน
ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาววนัสนันท์  แก้วภา
ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายเกรียงศักดิ์  ฝาจอง
ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุภาภรณ์  ศิริกุล
ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพี่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 7. ดำเนินแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย