นางรุจิรา  บุญรักษา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นางนิรินดา  ดงแสนสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายพัทธพล  วรรณทองสุก
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นางพรรณกาญจน์  เศษสุวรรณ
ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวณัทญา  ญาณพลดิลก
ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางแสงโฉม  นิลดำ
ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาววนัสนันท์  แก้วภา
ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาววิมลมาศ  สำรวจพล
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางประภาพร  ชั้นงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางรัตน์รวี  ชัยพัฒน์เสรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นางจีระภา  ยะโส
ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสุทธิใจ  ไชยราช
ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกฤติมา  บุษราคำ
ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายร่มฉัตร  บุ้งทอง
ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพิชชานันท์  พิทักษ์เกษมกุล
ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
  4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
  5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย