นายพัทธพล  วรรณทองสุก
หัวหน้างานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

นายพีระศักดิ์  ศรีสร้างคอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

นางประภาพร  ชั้นงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายปรีชา  แวงแก้ว
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ร่มฟ้า บุ้งทอง
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายพรอนันต์  วงศ์ศรีวัน
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

ว่าที่ ร.ต.หญิงประชุม  โกมล
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายณัฐพล  หินวิเศษ
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวประกายเพชร  แก้วใจ
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายวิวัฒน์  มหาสิงห์
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพิชญ์สินี  ดีแซง
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุภาภรณ์  ศิริกุล
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายไพศาล  รุ่งเป้า
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

นายธนวัทร  คำสิทธิบรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางวราภรณ์  ทองเฝือ
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายปัญญา  ผาสุข
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวนิชาภา  เหมะธุลิน
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสุทธิใจ  ไชยราช
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายร่มฉัตร  บุ้งทอง
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกนกวรรณ  ศรีวรมย์
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุกัญญา  พิมพ์สาลี
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายพิพัฒน์พล  ไชยยะ
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายศราวุธ  จำนงศิลป์
ช่วยงานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวยุภา  ไชยราช
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย