นางสรวงสุดา  แสนดี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางโคมทอง  ไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางปัญชรีย์  ดีแซง
ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวดารุณี  ทับทิมศรี
ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวกฤติมา  บุษราคำ
ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพิชชานันท์  พิทักษ์เกษมกุล
ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาววารุณี  โทแก้ว
ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายธนวัทร  คำสิทธิบรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวปารวี  แก้วมณีชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นางประภาพร  ชั้นงาม
ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวชลธิชา  คำหงษา
ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวณัทญา  ญาณพลดิลก
ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวรัตนกร  ศศิภาณุวัฒน์
ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวชณิตา  เกตุบุตร
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
  3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
  4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความคิดเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
  5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
  6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องจากเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย