นายวีระพันธ์  ดีเพชร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์  ภูแอบหิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นายพัทธพล  วรรณทองสุก
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รด.)

 [email protected]
 08 8888 8888

นายพรอนันต์  วงศ์ศรีวัน
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือฯ)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวอรวรรณ  อะถานา
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสุทธิใจ  ไชยราช
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (กีฬาและนันทนาการ)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายร่มฉัตร  บุ้งทอง
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (TO BE NUMBERONE)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายไชยยา  แก้วชาตรี
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (TO BE NUMBERONE)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวเปมิกา  มหาเสนา
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายเกรียงศักดิ์  ฝาจอง
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายกฤษณ  สมแสง
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายวิวัฒน์  มหาสิงห์
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวนีรนุช เดชะ
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวตะวันรัตน์  แสงโกมล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสุริยา  ยะโส
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นางภัคญดา  ณ หนองคาย
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายพีระศักดิ์  ศรีสร้างคอม
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รด.)

 [email protected]
 08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.หญิงประชุม  โกมล
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รด.)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสุรชัย  คำภาตัน
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือฯ)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกนกวรรณ  ศรีวรมย์
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ผู้ช่วยครูที่ปรึกษา อวท.)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายลิขิต  ไชยเดช
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (TO BE NUMBERONE)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายพิพัฒน์พล  ไชยยะ
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (TO BE NUMBERONE)

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวดารุณี  ทับทิมศรี
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวพิชญ์สินี  ดีแซง
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุชาวดี  โพธิ์ชาเนตร
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวภัสสรา  พรอินทร์
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายณธกร สอนชา
ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 [email protected]
 08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้น ภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. สรุปผลและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย