ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี
รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
นางปัญชรีย์ ดีแซง
หัวหน้างานแนะแนว
นางรุจิรา บุญรักษา
หัวหน้างานสวัสดิการ
นายพัทธพล วรรณทองสุก
หัวหน้างานปกครอง
นางสรวงสุดา แสนดี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางเบญจวรรณ บุ้งทอง
หัวหน้างานโครงการพิเศษ