ฝ่ายบริหาร

- -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
นายสมัย ศรีหาบุตรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายธานินทร์ ทองเผ้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุกฤษณ์ สหะชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี
รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ