นายไพศาล  รุ่งเป้า
หัวหน้างานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

นายพีระศักดิ์  ศรีสร้างคอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

นายธนวัทร  คำสิทธิบรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

นางจรรยาพร  ฉิมนอก
ช่วยงานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

ว่าที่ ร.ต.หญิงประชุม  โกมล
ช่วยงานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาววารุณี  โทแก้ว
ช่วยงานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายภูชิต  แสงจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

นายปรีชา  แวงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

นายทศพล  พรมท้าว
ช่วยงานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

นายทินกร  สัตวงษ์
ช่วยงานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพิมพ์ชนก  มูลสาร
ช่วยงานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวณัฐริกา  อินวัง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย