นายเอกรัตน์  นงนวล
หัวหน้างานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นายภูชิต  แสงจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นายประพนธ์  โพธิ์แก้ว
ช่วยงานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวสุชาวดี  โพธิ์ชาเนตร
ช่วยงานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวอรญา  ธรรมโกฎิ์
ช่วยงานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวลัญญากร  ศุภเมธี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวรัตนัย  จันทร์สำราญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางจีระภา  ยะโส
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นายศราวุธ  จำนงศิลป์
ช่วยงานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวพิมพิมล  แก้วศรีขาว
ช่วยงานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสุไพรพร  ศุภเมธี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

นายธนดล ดีสินธ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 [email protected]
 08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย