นางสาวกัญญ์ศรินทร์  ขมิ้นเขียว
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

นายภูชิต  แสงจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

นายประพนธ์  โพธิ์แก้ว
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

นายลิขิต  ไชยเดช
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายทินกร  สัตวงษ์
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวณัฐรุจา  ใจหาร
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายกฤษณ  สมแสง
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาววารุณี  โทแก้ว
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์  ภูแอบหิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวมาริษา  กินานิกร
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายอานนท์  ลีสีคำ
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางจรรยาพร  ฉิมนอก
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายณัฐพล  หินวิเศษ
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวประกายเพชร  แก้วใจ
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวภัสสรา  พรอินทร์
ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกนิษฐา  แพทย์จันลา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 [email protected]
 08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. รับผิดชอบศูนย์การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  3. เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย