นางสาวรัชนีนันท์  บรรเลงรมย์
หัวหน้างานบุคลากร

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางนงษ์นิด  ทิพรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวเจนจิรา  ถาสีทะ
ช่วยงานบุคลากร

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวพิมพ์ชนก  มูลสาร
ช่วยงานบุคลากร

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพุ่มผกา  บุตรธนู
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวทัศนีย์  ลีบาง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวธารทิพย์  ศรีปะโค
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวอาทิมา  รักญาติ
ช่วยงานบุคลากร

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวกฤตติญา  สิงห์สีดา
ช่วยงานบุคลากร

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 4. ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุลากรในสถานศึกษา
 6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
 7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
 8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย