นางสาวกฤติมา  บุษราคำ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายประพนธ์  โพธิ์แก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวอาทิมา  รักญาติ
ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวประกายเพชร  แก้วใจ
ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุภาภรณ์  ศิริกุล
ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวชนิดา  ชินผล
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสมนึก  พาชอบ
ช่วยงานเอกสารการพิมพ์

 [email protected]
 08 8888 8888

นางรจนา  อินสะอาด
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวนุชนาถ  ชำนาญนฤมาณ
ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวเปมิกา  มหาเสนา
ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพิมพ์ชนก  มูลสาร
ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาววารุณี  โทแก้ว
ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายศตวรรษ  ท้าวพา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  2. จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย