นางสาวดวงพร   สาขา
หัวหน้างานการเงิน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางนิรินดา  ดงแสนสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวอรวรรณ  อะถานา
ช่วยงานการเงิน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวสุดารัตน์  อุตธะคำ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวนุชนาถ  ชำนาญนฤมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวจิรภิญญา  วาปีศิริ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวพัสตราภรณ์  อินสะอาด
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ รายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย