นางสาวสุภา  นาแซง
หัวหน้างานบัญชี

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวเอื้อพรรณ  สุนนท์ชัย
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวทัศนีย์   ลีบาง
ช่วยงานบัญชี

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นางสาวกัญญานัทฐ์  ยุทธกล้า
ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวดารุณี  ทับทิมศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

 [email protected]
 08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย