ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจุรีรัตน์ ดรละคร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายเอกรัตน์ นงค์นวล
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวรัชนีนันท์ บรรเลงรมย์
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวต้องรัก บุษราคำ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายอานนท์ ลีสีคำ
หัวหน้างานทะเบียน
นายไพศาล รุ่งเป้า
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวกัญศรินทร์ ขมิ้นเขียว
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุภา นาแซง
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวดวงพร สาขา
หัวหน้างานการเงิน