ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร