ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563
ปวช.3
ปวส.2

ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
ปวช.3
ปวส.2

ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561
ปวช.3
ปวส.2

ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560
ปวช.3
ปวส.2