ผลการแข่งขัน #สีม่วง ชนะ #สีแดง #สีน้ำเงิน ชนะ #สีเขียว การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข

การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข
กีฬา Esports ROV 🎮 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช