ผลการสอบ V – NET

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา 2562
ปวช.3
ปวส.2

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา 2561
ปวช.3
ปวส.2

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา 2560
ปวช.3
ปวส.2