ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถานศึกษาแห่งความร่วมมือ

เลื่องลือด้านหลักสูตรพรีเมี่ยม

ผลิตนักปฏิบัติการชั้นเยี่ยม

สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

********************************************

– Leading College of Diverse Cooperation

– To be well Known in Premium Course

– Produce Excellent Manpower

– Respond to the Labour Market Needs


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถานศึกษาแห่งความร่วมมือ

เลื่องลือด้านหลักสูตรพรีเมี่ยม

ผลิตนักปฏิบัติการชั้นเยี่ยม

สนองความต้องการของตลาดแรงงาน

********************************************

– Leading College of Diverse Cooperation

– To be well Known in Premium Course

– Produce Excellent Manpower

– Respond to the Labour Market Needs