ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เรื่อง การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจากและระดมทรัพยากร