ประธานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วม ประชุมเพื่อชี้แจงการเปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา คณะทำงานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วม ประชุมเพื่อชี้แจงการเปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา คณะทำงานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี