ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองเป็น “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ นักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองเป็น “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ นักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ ๓ และระดับ ๔
วันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี