ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับภาค วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 #UDVCTeamwork++ #UDVCPR

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับภาค วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 #UDVCTeamwork++ #UDVCPR