ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศเชิงรุกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศเชิงรุกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา