ประชุมคณะกรรมการ กสศ. เพื่อเตรียมการดำเนินงานต่าง ๆ

ประชุมคณะกรรมการ กสศ. เพื่อเตรียมการดำเนินงานต่าง ๆ ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี