ประชุมคณะกรรมการเตรียมการกิจกรรม “กีฬาสีภายในต้านภัยสารเสพติดและอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการกิจกรรม “กีฬาสีภายในต้านภัยสารเสพติดและอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 – 13 มกราคม 2566 นี้
#UDVCTEAMWORK++