ประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-wwxtuh0OtkeqgT27_eQgGHxXIxmntwEVMciPCjQ-68qiew/viewform?fbclid=IwAR3c3YjXIGTrvOhdeNG1zeyTZxdazbZXCj58hxR79o4_3hDT5mTjfedDfB0