ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ

***วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.30 น.***