ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กลับจากการฝึกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ ๑/๖๖ และนักศึกษาที่ไม่ได้ตรวจ ในภาคเรียนที่ ๑/๖๖

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กลับจากการฝึกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ ๑/๖๖ และนักศึกษาที่ไม่ได้ตรวจ ในภาคเรียนที่ ๑/๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่างฝ่ายราช