ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขัน งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 #การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขัน งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 #การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
โดย นายคมชาญ พูนชัยภูมิ สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 3 (หลักสูตรทวิวุฒิ ภาษาจีน) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คว้า #รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันในระดับภาคครั้งนี้