ประชาสัมพันธ์จาก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน