ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายชื่อนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม) ผู้มี #ผลการเรียนดีเด่น และ #ผลการเรียนดี

[ #รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น – ผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 – 4.00) และผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 – 3.74) (ปวช. 6 ภาคเรียน / ปวส. 4 ภาคเรียน) ]