ประชาสัมพันธ์กำหนดการ “โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563” และ “พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563”

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ “โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563” และ
“พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563”