ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน